Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling 2. februar 2010 på Agerskov Kro.

Der var mødt 30 frem til generalforsamlingen, hvilket var rigtig flot, det dårlige vejr taget i betragtning.

Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev nævnt at det var bog nr. 32 som vi 2009 atter havde fået lavet ved als-offset, hvilket vi ikke var tilfredse med.

Vi vil i år lave programmet i samarbejde med Laila Lorensen, LL Grafisk i Rødekro og der var et prøve eksemplar med til generalforsamlingen, som folk kunne bedømme.

Der var fra foreningen en stor tak til de foreninger der havde afholdt vore kongeridninger.

De voksne blev afholdt i Over Jerstal med 24 deltagere og konge blev Arne Schultz, kronprins Kurt Pedersen og prins Sanne Petersen. Der var 14 mandlige deltager og 10 kvindelige.

Børnenenes blev afholdt i Bylderup Bov med hele 26 deltagere og her var der overtal af piger, nemlig 16 piger og 10 drenge.

Konge blev Anette Bonnichsen, kronprins Eigil Feddersen og prins Klaus Jacob Hissel.

Børnekongeridning bliver i år afholdt i Ribe i forbindelse med byens jubilæum og vi har desværre ikke haft ansøgning på afholdelse af de voksnes, som i år gerne skulle være på pladering. Vi vil kontakte mulige foreninger for at finde et sted at afholde det.

Vi vil i år lægge hele programmet ud på nettet, dette kunne være en stor fordel for turister og andet godtfolk, som gerne vil vide lidt om programmerne for de forskellige ringridninger.

Der er lagt et demo ind af programmet 2010 og programmet for 2009 er også lagt ind.

Det blev tilkendegivet fra flere sider at vi også skulle beholde det trykte program, hvilket også har været meningen, men vi skal jo følge lidt med tiden.

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille overskud.

Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

Under valg til bestyrelsen blev både Hary Clausen og Karl Egon Jensen genvalgt og suppleant Karl Chr. Petersen blev genvalgt og som revisor var der genvalg til Mogens Andersen.

Under evt. var der en tak fra Anton Feddersen fra Ribe Ringriderforening fordi de fik tildelt børnekongeridning og en tak fra Kurt Pedersen, Over Jerstal for bestyrelsens arbejde, han synes det var en skam at der ikke var ansøgninger til kongeridning og Over Jerstal stiller sig gerne til rådighed en anden gang igen.

Der var forslag fra Kjeld Søberg om at vi i samarbejde med JV skulle finde nogle ringriderjournalister, som i stil med borgerjournalister, skulle lave et stykke arbejde for at levere et materiale fra ringridningerne som kunne bruges af JV. Kjeld og Anette arbejder videre med ideen, som måske kunne give lidt mere reklame for vores sport.

Der blev debateret lidt om frit valg af præmier kontra nummerering og stemningen var at det var en god ide med frit valg, hvis forholdene tillader det kunne også give lidt mere snak ryttere imellem.

Der blev igen i år diskuteret private ringridninger, som er et stigende problem og det henstilles til at hvis der afholdes privat ringridning gøres det så man ikke genere de offentlige ringridninger. Det henstilles samtidig til at man ikke udnytter de selvstændige ved også at spørge om præmie til private ringridninger, hvilket gør arbejdet sværere for de andre.

Kjeld Søberg opfordrede foreningerne til at få byen med i afholdelse af ringriderfesten, det har de rigtig god erfaring med i Vedsted.

Der var et ønske om at vi kunne gennemgå kalenderen for at se om der var ledige dage, men da vi ikke havde overblik over de forskellige foreninger, kunne dette ikke lade sig gøre.

Vi forsøger til næste år, at lave en oversigt over de foreningsdatoer vi kender og så kan vi ajourføre under selve generalforsamlingen.

Referent Anette Jessen