Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen den 2 Februar på Agerskov Kro.

 1. Formand Tanja Olesen bød de 65 fremmødte velkommen, hvorefter Kresten Appel blev valgt som ordstyrer.

 

 1. I formandens blev der fortalt hvad bestyrelsen har arbejdet med det sidste år.

Året startede med at få sat Ringriderprogrammet i tryk, og som tidligere år var det en udfordring at få alle annoncer ind, men med fælles hjælp lykkedes dette. Der blev opfordret til, at alle får sendt annoncerne ind til tiden!

I april var bestyrelsen samlet med repræsentanter fra de tre store ringriderforeninger- hvor overskriften var RINGRIDERSPORTENS FREMTID. På dette møde blev der drøftet

Hvad kan vi gøre for ringridersporten

Hvad kan vi gøre for at få flere med

Hvordan sikre vi at ringridersporten bevares.

Resultatet af dette møde blev et fælles brev som blev sendt ud til alle foreninger, hvor der bla. Blev opfordret til, at tage godt imod nye deltagere.

Derudover valgte vi i bestyrelsen, at købe os til, at RINGRIDERPROGRAMMET.DK dukker op som det øverste når brugerne foretager en søgning via Google.dk

 

Inden sæsonstart var vores hjemmeside blevet hacket, hvilket betød vi fik en del arbejde i bestyrelsen, men det samme gjorde vores web-konsulent. Efterfølgende har det virket upåklageligt igen.

 

I juni måned blev begge kongeridninger afviklet sammen med to vilkårlige foreninger.

Jydskevestkystens Kongeridning for børn blev afviklet i Rødekro, hvor 16 børn dystede om de 7 placeringer. Det var en spændende dag og efter en spændende omridning kunne Line Schultz kåres som Ringriderprogrammets børnekonge, Svend Åge Kelstrøm blev kronprins og Jette Kelstrøm Prins.

Den efterfølgende weekend blev Jydskevestkystens Kongeridning for voksne afviklet i Kliplev, hvor 32 konger deltog om de 7 placeringer. Efter en spændende dyst i galgerne kunne vi til slut kåre Rasmus Juhl som Jydskevestkystens Konge, Vivi Christensen som Kronprins og Benny Kohls som Prins.

Fra bestyrelse skal der lyde en stor tak til Rødekro Ringriderforening, samt Kliplev Ringriderforening for at I har gjort det muligt for os i bestyrelsen at afholde de to kongeridninger.

Til information kan der så fortælles at i år bliver Jydskevestkystens børnekongeridning afholdt hos Løjt Ringriderforening og Jydskevestekystens kongeridning for de voksne finder sted hos Toftlund Ringriderforening.

 

I oktober holdt bestyrelsen evalueringsmøde, og da blev der besluttet af fremover bliver alle regninger sendt ud med en betalingsfrist på 14 dage( da vi oplever at en del foreninger ikke betaler) ØNSKET TIL JER er, at I alle vil være med til at få jeres annoncer betalt.

Ligeledes besluttede vi at prøve en ny leverandør til udarbejdelse af ringriderprogrammet, idet vi har fået et billigere tilbud- og leverandøren siger vi ikke vil kunne se forskel på det færdige resultat, så det er vi spændte på.

 

Derudover skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde hver især har gjort i 2015, også en stor tak til alle Jer som levere billeder og resultater ind til hjemmesiden, samt til Laila der tidligere har trykket programmet.

 

Afslutningsvis og på baggrund af den snak vi havde sammen med de tre store foreninger, hvor et af punkterne var- Hvad kan vi gøre for at få flere med, men samtidig holde fast på de ryttere der er- vil jeg gerne :

Opfordre Jer/Bestyrelser/Foreninger, at i overvejer en ekstra gang om en mindre ring skal i til de ordinære 24 gange. Det er nemlig min vurdering, at vi som foreninger på den måde tænker på bredden, da ryttere i toppen nok skal klare også denne udfordring.

 

 1. Kasseren gennemgik årets regnskab, der endte med et underskud på 7.443,21 kr.

Underskuddet skyldes bl.a. at hjemmesiden blev hacket og dette kostede ca. 5000 kr. at få ordnet.

 

Samlet formue pr. 31.12.2015 er på 39.580,11 kr.

 

Der var et spørgsmål om der også havde været underskud i 2014.

 

Ved at vi skifter leverandør af trykning af Ringriderprogrammet kommer vi til at spare penge på tryk, og der skulle ikke gerne ske noget hackerangreb på hjemmesiden igen i år.

 

Formandens beretning og kasserens regnskab blev begge godkendt.

 

 1. På valg til bestyrelsen var Hary Clausen, Tanja Olesen og suppleant Mette Junker. Alle tre ønskede genvalg og dette blev de.

 

 1. Der var ligeledes genvalg af revisor Mogens Andersen.

 

 1. Brug af ride hjelme med eller uden overtræk blev debatteret. Der er endnu ikke lavet en regel der siger at man SKAL bruge ride hjelme når man rider, så det er op til en selv om man bruger dette eller ej. Stemning var at man er reglementeret påklædt når man deltager til ringridning.

 

 

Angående afholdelse af Jydskevestkystens kongeridninger opfordres der til at foreninger byder ind/melde sig- også om det er nogle år ude i fremtiden- det gør det lettere at planlægge fremadrettet.

Emnet blev debatteret da nogle synes det er for dyrt for foreningerne at afholde Kongeridningen for de voksne- det kræver mere præmier til det ordinære ringridning, andre mente at dette måtte være det samme- foreningen fik jo også ekstra penge ind for ridekort når der kom flere ryttere.

Der blev også spurgt om man ikke kunne lave kåringen af vinderne samtidig med afslutningen på det ordinære ringridning i stedet for lige efter omridningen i pausen og evt. fortælle hvor vinderen var konge henne året i forvejen.

At omridningen er i pausen er fint nok mente forsamlingen, men selve kåringen syntes forsamlingen skulle gøres samtidig med kåringen af pladskongen, hvilket er taget til efterretning.

Husk samtidig at tage hatten af ved hurra-råb ved kåring af kongerne ( såvidt det er muligt)

 

Træk og trav blev også debatteret- hvilke erfaringer foreninger havde med dette. En forening overvejede at stoppe det igen, da forældrene ikke kunne acceptere at børn der red i galop fik bedre præmier/placeringer end dem i træk og trav. Det er især et problem hvor forældrene ikke er ryttere..

Andre foreninger har stor succes med træk og trav. De har deres egen ”klasse” med konge i årgangen og præmier, hvilket er en stor succes og børn ved fra år til år i hvilken galge de skal være når de ikke kan galoppere igennem galgen næsten hver gang.

Den person som skal side om ringene er godkendte er FORRIDERNE!

 

Frifelt Ringriderforening fremlagde svarerne på et spørgeskema som de havde haft i forbindelse med deres ringridning sidste år. De ville undersøge hvorvidt rytterne ville deltage i ringridning hvis der ikke var præmier til alle, eller selv medbringe en præmie. Kranse til pladskonge, samt 1 i hver årgang ville bibeholdes også havde de tænkt på at evt lave en lodtrækning blandt de resterende i hver årgang om 3-5 præmier.

Spørgsmål 1 lød som følgende: Vil du deltage i næste års ringringning her i Frifelt, hvis det er gratis at deltage, men tilgengæld ikke får præmie?

 

Spørgsmål 2: Vil du hellere selv medbringe præmie til en værdi af minimum 80 kr., for at få en præmie?

 

Svarene blev som følgende :

23 sagde nej til spg. 1 og ja til spg 2.

11 sagde                             ja til spg. 2

8   sagde ja til spg. 1 og ja til spg 2

14 sagde ja til spg 1 og nej til spg. 2

24 sagde nej til spg.1 og nej til spg 2.

1/3 vil ikke dukke op hvis de ikke får præmie, så der sker ingen ændring pt. i Frifelt

Nogle foreninger bød ind med at man kunne sende en mail rundt til de erhvervsdrivende inden man dukkede personligt op, det hjalp mange gange på præmieindsamlingen ved at gøre dette.

 

Der blev også lige sagt et par ord om af-pålæsningssteder- ”TA’ LORTET” med hjem i stedet for at smide det af på pladsen- det kan give de forskellige foreninger problemer med at finde af-og pålæsningsmuligheder.

Man sidder også på hesten under afslutnings ceremonien- hesten skal ikke være læsset inden tiden!

 

Tilslut under eventuelt spurgte bestyrelsen om de fremmødte var tilfredse med hvordan valget til bestyrelsen foregik.

Der var et forslag oppe omkring dette, om at man skulle lave skriftlig forslag til bestyrelsen, men dette var der ikke stemning for hos de fremmødte, da var stemningen at vi skulle fortsætte som hidtil. Vi blev dog opfordret til at sende en mail ud inden generalforsamlingen med dagsorden og hvem der er på valg, hvilket vil blive taget til efterretning.

 

 

Inden kaffen blev datoer for de forskellige foreninger gennemgået.

Generalforsamlingen blev afsluttet med at formanden sendte en tak til Frifelt Ringriderforening for fremlæggelse af spørgeskemaet, til de fremmødte for god ro og orden, og til foreningen for det gode samarbejde i det forgangne år.

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling den 3. Februar 2015 på Agerskov Kro

 

1.

Formand Hans Jørgen Juhl bød de 54 fremmødte velkommen, hvorefter Kresten Appel blev valgt som ordstyrer.

 

2.

I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Tinglev ringriderforening for afholdelse af Børnekongeridning, hvor der deltog 11 ryttere. Konge blev Louise Lauritzen, kronprins Jette Kjeldstrøm, og prins Oliver Schultz. Ligeledes lød der også en stor tak til Sydals ringriderforening for afholdelse af Jydske Vestkystenskongeridning. Her blev kongen blev Annette Bonnichsen, kronprins Line Breum Søberg og prins Torben Kaufmann.

 

Kongeridning for børn holdes i år i Rødekro og Jydske Vestkystenskongeridning holdes i Kliplev.

 

Der blev af formanden sendt en tak, for den hensyntagen der er blandt ryttere og samtidig også en opfordring til, at tage godt i mod nye ryttere, så de ikke oplever, at der ikke er plads til dem i galgerne.

 

3.

Kassereren gennemgik årets regnskab, der endte ud med et underskud på 1.053,98 kr.

Underskuddet skyldes, at foreningen har investeret i ny linse til kameraet og i et mobil højtaler/anlæg til brug ved kongeridning.

Samlet formue pr. 31.12.14 er på 47.023,32 kr.

 

Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.

 

4.

På valg til bestyrelsen var Sanne Petersen, Anette Jessen, Hans Jørgen Juhl og Mette Beyer (suppleant) alle fire ønskede og blev genvalgt.

 

5.

Der var ligeledes genvalg af revisor til Vagn Sørensen.

 

6.

Eventuelt.

Som noget nyt havde foreningen inviteret Jane Petersen, Teamleder fra Byg i Aabenraa kommune til, at orientere om de nye regler der er kommet vedr. opsætning af telte og andre transportable konstruktioner.

Jane fortalte om hvorfor der er kommet nye regler og hvordan man som forening kommer igennem denne proces.

Henvis til dias

 

Iver orienterede om hans statistiske beregning af det forgangne års ringridninger.

 

Sønderborg ringriderforening gør sig tanker om, hvor ringridning er om 5-10 år?

Emnet blev debatteret og det endte ud med, at der nedsættes et udvalg af repræsentanter fra Ringriderprogrammet og fra de tre store ringriderforeninger, Gråsten, Aabenraa og Sønderborg, hvor der skal snakkes muligheder og eventuelt tiltag.

 

Påklædning blandt de kvindelige ryttere blev ligeledes debatteret, da der ønskes mere ensartethed. Konklusionen blev, at der fremover i Ringriderprogrammet under Reglementeret påklædning kommer til at stå reglementeret påklædning er stævneskjorte/t-shirts.

 

Datoerne for de forskellige ringridninger gennemgået.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med, at formanden sendte en tak til

– Jane Petersen fra Byg for indlægget

– Leif Larson for alle de flotte billeder han tager

–    Iver for statistik

–     og til foreningen for det gode samarbejde i det forgangene år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling den 4. februar 2014 på Agerskov Kro

 

1.

Formand Hans Jørgen Juhl bød de 41 fremmødte velkommen, hvorefter Kresten Appel blev valgt som ordstyrer.

 

2.

I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Vedsted Ringriderforening, som i 2013 afholdt Børnekongeridning med følgende resultat: Konge Simon Marcussen, kronprins Kasper Møller og prins Oliver Schultz.

Ligeledes lød der en stor tak til Bylderup Bov, som afholdt Jydske Vestkystens Kongeridning for de voksne med følgende resultat: Konge Carina Jessen, kronprins Henrik Clausen og prins Benny Kohls.

 

Børnekongeridning 2014 afholdes den 26. maj i Tinglev, mens Jydske Vestkystens Kongeridning afholdes den 24. august i Sydals.

 

Herefter lød der en stor tak til samtlige ringriderforeninger, for det store arbejde der bliver gjort hvert år. Ligesom alle ryttere også skulle have en stor tak for, at tage hensyn hinanden.

 

I 2014 udkommer Ringriderprogram nr. 37. Det hele startede i Toftlund i 1978, hvor der blev nedsat et udvalg, som senere samme år dannede en bestyrelse.

 

Ringriderprogrammet støttede i 2012 og 2013 Løjt Børneringridning med et beløb pålydende 1.000 kr. Beløbet skal også fremadrettet være med til at fremme børneringridning.

 

3.

Kassereren gennemgik årets regnskab, der endte med et overskud på 1.812,07 kr. Ringriderprogrammet havde pr. 31.12.2013 en formue på 48.077,30 kr.

 

Der blev knyttet følgende kommentarer til formandens beretning og kassererens regnskab:

 • Der blev spurgt til, hvorfor      formanden ikke deltog i Børnekongeridningen.
 • Om der kunne gives flere      penge til de to afholdte kongeridninger, da udgiftsposten til denne er      forholdsvis lav. Fra kassereren blev der oplyst at der ud over      Ringriderprogrammets bidrag til kongeridningerne også er 5.000 kr. fra      Jydske Vestkysten.

 

Både formandens beretning og kassererens regnskab blev vedtaget.

 

4.

På valg til bestyrelsen var Hary Clausen og Karl Egon Jensen. Hary Clausen blev genvalg, mens Karl Egon Jensen ikke ønskede genvalg. I stedet for Karl Egon Jensen blev Tanja Olesen valgt ind i bestyrelsen. Som suppleant blev Mette Beyer Junker valgt.

5.

Der var genvalg til revisor Mogens Andersen.

 

6. Under punktet eventuelt blev følgende drøftet:

 • Hvornår må børn begynde at      ride med, i forhold til den risiko der er ved børn og store heste. Fra      bestyrelsens side kan der ikke tages stilling til nogen minimums alder.      Det er blev dog opfordret til, at hver forening skriver aldersgrænser i      ringriderprogrammet. Det blev ligeledes ytret, at man skal passe på med at      sætte aldersbegrænsninger, for man bliver nød til at tænke på, at det er      fremtidens ryttere. Man kan med fordel have en børnegalge, men det er      vigtigt at det er frivilligt om børnene ønsker at ride der. Der blev ytret      ønske om, at der kom strik op mellem galgerne, således at ponyer/heste      ikke kan stikke af, og løbe over i andre galger.
 • Der blev stillet spørgsmål      til, hvordan man placerer børn der rider i skridt/trav i forhold til de      børneryttere der galoperer. I nogle foreninger har man indført et point      system med 1,2 og 3 point alt efter om man rider skridt, trav eller galop.      Ligeledes er der i andre foreninger blevet dannet en dicideret træk/trav      gruppe, således at disse ryttere ikke er i konkurrence med de øvrige børn      der galoperer. Det blev nævnt, at forældrenes holdning spiller en stor      rolle, og at man bør gøre sine børn klar over placeringerne, hvis de ikke      er i stand til at ride selv/galopere.
 • Der var enighed om, at      beløbene til de vindende ved Programmets Børnekongeridning samt JVs      Kongeridning er passende.
 • Iver Ottosen gennemgik      nogle af de dataer der er tilgængelig på Ringriderprogrammets hjemmeside.
 • Der blev ytret ønske om,      at ringriderforeningerne kunne starte det enkelte ringridning noget før.      Det kan være et problem for ringridere med børn, at ringridningerne      slutter sent. Her blev der gjort op med nogle udfordringer:

–          Det kan være et problem at ændre på starttidspunktet ift. at et ringridning er en del af en byfest.

–          Det kan være et problem at slutte tidligere, hvis der er annonceret et tidspunkt for afholdelsen af kongeomridning.

En mulighed kunne være, at man startede den øvrige omridning når man var klar til det. Dermed kunne man fastholde tidspunktet for kongeomridningen, men stadig bruge tiden fornuftigt.

Der kom forslag til, hvornår man gerne ville være færdig, og den generelle holdning var et sted mellem 17 og 18.

Der kom forslag til, at de yngre ringridere selv kom i bestyrelserne, så kan de sætte tidspunkterne som de ønsker, men det kræver at de ældre ryttere giver afkald på nogle af deres vante ”opgaver”.

Der opfordres til, at der bliver sat ca. tidspunkter i ringriderprogrammet.

 

Afslutning:

Der lød fra bestyrelsen en stor tak til Karl Egon Jensen for 34. års arbejde i bestyrelsen. Samtidig lød der et velkommen til Tanja Olesen og Mette Beyer.

En tak til Iver for indslaget omkring resultaterne på hjemmesiden.

En tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde og tak til alle de fremmødte.

 

 

Referent: Sanne Petersen

Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling 5. februar 2013 på Agerskov Kro.

Der var mødt 48 frem til generalforsamlingen, og Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

 

I formandens beretning blev det nævnt at der igennem 34 år har været børneringridning i Løjt, og at bestyrelsen synes Karen Olsen gør et stort arbejde for at skabe ringridning for alle børn uanset niveau. Bestyrelsen har i 2012 derfor skænket Løjt Børneringridning en check på 1.000 kr., med ønske om at traditionen i fremtiden vil blive ført videre.

Der var fra bestyrelsen en stor tak til de foreninger der havde afholdt kongeridninger i 2012. Ringriderprogrammets Børnekongeridning blev afholdt i Kliplev med 17 deltagere. Konge blev Claus Jacob Hissel, kronprins Simon Marcussen og prins Jesper Magnussen.

JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne blev afholdt i Bevtoft med 29 deltagende ryttere og som noget nyt kunne alle deltage uanset antal ringe på dagen. Konge blev Hans Nicolaisen, kronprins Jesper Kohls og prins Torben Kaufmann.

Vedsted Ringriderforening afholder den 10. august 2013 Ringriderprogrammets Børnekongeridning, mens JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne bliver afholdt i Bylderup Bov den 1. september. Det bestræbes at kongeridningerne både for børn og voksne bliver afviklet i den store pause.

Der skulle lyde en stor tak til alle ringriderforeningerne, for det store arbejde der bliver gjort. Desuden blev der også rettet en tak til rytterne for at tage hensyn til hinanden rundt om på ringriderpladserne.

 

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille underskud på 433,80 kroner. Årsagen skal findes dels i sponsoratet til Løjt Børneringridning samt den nye hjemmeside bestyrelsen investerede i op til sæsonen 2012.

Der blev rettet følgende kommentarer til formandens beretning og kassererens regnskab:

 • Der blev spurgt til, om de nye regler for JV’s kongeridning var vedtaget, og reglerne vil gælde for afholdelsen fremadrettet. Bestyrelsen begrundende de nye regler med, at deltagerantallet ved JV’s Kongeridninger de seneste år har været nedadgående, og for at sikre afholdelsen har man fokuseret på at få deltagerantallet op.
 • Der blev ytret ønske om, at  der blev strammet op i forhold til rytterne i JV’s galger. Der er nogen deltagere der ikke rider i galgerne, mens der i galgerne er ryttere der ikke deltager. Opfordringen lød på, at galgerne først tages i brug til selve omridningen.
 • Der blev ytret ønske om, at reglerne for JV’s Kongeridning blev ændret, da deltagere kan nøjes med at komme til omridningen og altså ikke deltage i foreningens ringridning. Bestyrelsen slog fast at de blot er behjælpelige med afviklingen.
 • Det blev forslået, at JV’s kongeridning kunne afvikles for sig selv.
 • Der var positive kommentarer til afviklingen af Kongeridninger i pausen, og at afviklingen med de på dagen rette ringstørrelser derfor vil kunne ske problemfrit.

Både formandens beretning og kassererens regnskab blev vedtaget.

 

Under valg til bestyrelsen blev Hans Jørgen Juhl, Anette Jessen og Sanne Petersen genvalgt. Suppleant Karl Chr. Petersen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Tanja Olesen valgt. Der var genvalgt til revisior Vagn Sørensen.

 

Under punktet eventuelt blev følgende emner drøftet:

 • Iver H. Ottosen gav et indblik i den statistik der kan ses på Ringriderprogrammets hjemmeside.
 • Der blev rettet en stor tak til foreninger og ryttere der bidrager med resultater og billeder til hjemmesiden, med et ønske om at der i fremtiden bliver delt endnu flere resultater og billeder fra ringridninger over hele landsdelen.
 • Der blev spurgt til de enkelte foreningers ansvarsforsikring, og der tegnede sig et meget uens billede. Ringriderprogrammets bestyrelse vil kigge på muligheden for at tegne en fælles forsikring, hvor ringriderforeningerne kan være dækket som medlem.
 • Der blev snakket om brugen af ridehjelm og det blev fortalt, at Dansk Rideforbund arbejder på at få en lov igennem med virkning fra 2020, der kræver at alle ryttere uanset alder, disciplin m.m. skal bære ridehjelm for at være forsikrede.
 • Der  lød en opfordring på, at private ringridninger bliver afholdt på datoer, hvor der ikke er offentlige ringridninger.

Til slut rettede formanden en tak til Kresten for at være ordstyrer. Der blev rettet en stor tak til Karl Chr. Petersen for tiden som suppleant, og Tanja Olesen blev budt velkommen som ny suppleant. Formanden takkede for fremmødet og takkede ligeledes bestyrelsen for godt samarbejde.

Listen over datoerne for årets ringridninger blev gennemgået.

 

Referent: Sanne Petersen

Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling 7. februar 2012 på Agerskov Kro.

Der var mødt 36 frem til generalforsamlingen, og Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev det nævnt at bog nr. 34 havde været præget af enkelte fejl, hvilket bestyrelsen og trykkeriet tager ansvaret for, og der bliver arbejdet på, at mindske fejlene i det kommende program.

Der var fra bestyrelsen en stor tak til de foreninger der havde afholdt kongeridninger i 2011. JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne blev afholdt i Gånsager med 20 deltagere og konge blev Carina Jessen, kronprins Heidi Jessen og prins Mary Bonnichsen. Der var 9 mandlige deltager og 11 kvindelige.

Ringriderprogrammets Kongeridning for børn blev afholdt i Lysabild med 14 deltagere og her var der 8 drenge og 6 piger. Konge blev Lasse Thomsen, kronprins Rikke Andresen og prins Kasper Møller.

JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne bliver i 2012 afholdt i Bevtoft den 28. maj, mens Kliplev afholder Ringriderprogrammets Børnekongeridning den 10. juni.

Bestyrelsen opfordrede arrangørerne af private ringridninger til ikke at afholde ringridning på dage, hvor der i forvejen er foreninger der afholder ringridninger, for at undgå ryttertab i foreningerne. Bestyrelsen havde modtaget en mail fra Spandet Ringriderforening, om at der ikke længere bliver afholdt ringridning pga. for store økonomiske omkostninger og utaknemmelige ryttere i forbindelse med afholdelsen, dette emne kunne debatteres under punktet eventuelt.

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille overskud. Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

Der blev spurgt til, om der ikke var nogen renteindtægter fra banken, men det giver Nordea ikke. Anette vil undersøge andre alternativer.

Under valg til bestyrelsen blev både Harry Clausen og Karl Egon Jensen genvalgt. Suppleant Karl Chr. Petersen blev genvalgt og som revisor var der ligeledes genvalg til Mogens Andersen.

Under eventuelt blev der spurgt til om det var muligt at foreningerne selv kunne læse korrektur på ringriderprogrammet.

Størrelsen på præmier blev diskuteret og der var stemning for at man skar ned på beløbsstørrelserne i toppen, og dermed stadig kunne have præmier til alle ryttere.

Problemet med at finde hjælpere blev drøftet, og det blev klart at der i de enkelte foreninger er stor forskel på hvor stor opbakning der er fra byen.

Det blev diskuteret om der ved faneridningen er blevet lagt for meget fokus på påklædning og ensartethed frem for hvordan der bliver redet med fanen.

Der var en opfordring til forriderne om at en rytter skal fratages en ring, hvis hesten ikke er i galop under ringen. Det blev ytret ønske om, at man til Pokalringridning i Hellevad havde to foreninger i samme galge.

Der blev gjort opmærksom på, at der er trådt nye regler i kraft omkring transport af heste.

Der blev spurgt til, hvordan man søger tilskud ved f.eks. Aabenraa Kommune.

Der blev gjort reklame for et IT-program, som er udviklet til at bearbejde resultater fra ringridninger. Hvis der er nogen foreninger der ønsker mere information er man velkommen til at kontakte Anette Jessen, som vil hjælpe foreningerne videre.

Til slut blev listen over de forskellige ringridninger gennemgået og formand Hans Jørgen Juhl sluttede af med at takke for fremmødet og takkede ligeledes bestyrelsen for godt samarbejde.

Referent: Sanne Petersen

Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling 1. februar 2011 på Agerskov Kro.

Der var mødt 51 frem til generalforsamlingen, hvilket var rigtig flot.

Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev det nævnt at  bog nr. 33 var blevet lavet i samarbejde med Laila Lorensen, LL Grafisk i Rødekro og det var blevet et rigtig flot program, så vi håber på et godt samarbejde i mange år.

Der var fra foreningen en stor tak til de foreninger der havde afholdt vore kongeridninger.

De voksne blev afholdt i Kruså  med 28 deltagere og konge blev Carina Jessen, kronprins Torben Hansen og prins Henning Andersen. Der var 17 mandlige deltager og 11 kvindelige.

Børnenenes blev afholdt i Ribe med hele 14 deltagere og her var der lige fordelt med 7 af hver.  Konge blev Gitte Kjeldstrøm, kronprins Jette Kjeldstrøm og prins Janni Gammelgaard.

Børnekongeridning bliver i år afholdt i Lysabild og de voksnes i Gånsager

Der blev rettet en tak til Åbenrå for sponsoratet som var blevet omsat til et nyt kamera.

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille overskud.

Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

Under valg til bestyrelsen blev både Hans Jørgen Juhl og Anette Jessen genvalgt og Sanne Petersen blev valgt som afløser for Andreas Jensen som havde valgt at stoppe efter 33 år i bestyrelsen, suppleant Karl Chr. Petersen blev genvalgt og som revisor var der genvalg til Vagn Sørensen.

Under eventuelt blev der opfordret til at vi strammer lidt op på vores påklædning og bruger den sorte jakke mest muligt.

Prisen på ridekort blev diskuteret og der var mest stemning for at holde den på samme prist, det er dog frit for de enkelte foreninger at lade prisen stige, hvis der er behov for det.

Der var en opfordring fra Finn Kristensen til at forsøge at få kommunerne til at være sponsor, men det blev nævnt at der er rigtig stor forskel på als og resten af sønderjylland, hvor det er meget svært at få et samarbejde med kommunen. Det kunne også ses udfra at foreninger på als får et kommunalt tilskud hvorimod f.eks Rødekro skulle betale for at benytte pladsen

Der var en forespørgsel for reglerne for deltagelse i kongeridning og her blev det fremhævet at hvis man havde været konge ved et ringridning, hvor der stod en forening bag, var man kvalificeret. Denne regel stammer tilbage fra Jørgen Wolfs tid og føres stadig videre.

Der blev henstillet til at man i pausen beholder hestene på pladsen og ikke tager dem med over til trailerne, dette af hensyn til de børn der færdes på pladsen.

Der var også en henstilling til rytterne om at sidde ordentligt på hesten under optog, så det ser ordentligt ud for puplikum

Hary Clausen rettede en stor tak til Andreas Jensen for det store arbejde han havde gjort i så mange år, hvorefter han fik overrakt en kurv, som han dog skulle dele med Elna, da han altid har været flink til at dele arbejdet med hende.

Til slut blev listen over de forskellige ringridninger gennemgået og Andreas Jensen sluttede af med at takke for det store fremmøde og takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Referent Anette Jessen

Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling 2. februar 2010 på Agerskov Kro.

Der var mødt 30 frem til generalforsamlingen, hvilket var rigtig flot, det dårlige vejr taget i betragtning.

Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev nævnt at det var bog nr. 32 som vi 2009 atter havde fået lavet ved als-offset, hvilket vi ikke var tilfredse med.

Vi vil i år lave programmet i samarbejde med Laila Lorensen, LL Grafisk i Rødekro og der var et prøve eksemplar med til generalforsamlingen, som folk kunne bedømme.

Der var fra foreningen en stor tak til de foreninger der havde afholdt vore kongeridninger.

De voksne blev afholdt i Over Jerstal med 24 deltagere og konge blev Arne Schultz, kronprins Kurt Pedersen og prins Sanne Petersen. Der var 14 mandlige deltager og 10 kvindelige.

Børnenenes blev afholdt i Bylderup Bov med hele 26 deltagere og her var der overtal af piger, nemlig 16 piger og 10 drenge.

Konge blev Anette Bonnichsen, kronprins Eigil Feddersen og prins Klaus Jacob Hissel.

Børnekongeridning bliver i år afholdt i Ribe i forbindelse med byens jubilæum og vi har desværre ikke haft ansøgning på afholdelse af de voksnes, som i år gerne skulle være på pladering. Vi vil kontakte mulige foreninger for at finde et sted at afholde det.

Vi vil i år lægge hele programmet ud på nettet, dette kunne være en stor fordel for turister og andet godtfolk, som gerne vil vide lidt om programmerne for de forskellige ringridninger.

Der er lagt et demo ind af programmet 2010 og programmet for 2009 er også lagt ind.

Det blev tilkendegivet fra flere sider at vi også skulle beholde det trykte program, hvilket også har været meningen, men vi skal jo følge lidt med tiden.

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille overskud.

Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

Under valg til bestyrelsen blev både Hary Clausen og Karl Egon Jensen genvalgt og suppleant Karl Chr. Petersen blev genvalgt og som revisor var der genvalg til Mogens Andersen.

Under evt. var der en tak fra Anton Feddersen fra Ribe Ringriderforening fordi de fik tildelt børnekongeridning og en tak fra Kurt Pedersen, Over Jerstal for bestyrelsens arbejde, han synes det var en skam at der ikke var ansøgninger til kongeridning og Over Jerstal stiller sig gerne til rådighed en anden gang igen.

Der var forslag fra Kjeld Søberg om at vi i samarbejde med JV skulle finde nogle ringriderjournalister, som i stil med borgerjournalister, skulle lave et stykke arbejde for at levere et materiale fra ringridningerne som kunne bruges af JV. Kjeld og Anette arbejder videre med ideen, som måske kunne give lidt mere reklame for vores sport.

Der blev debateret lidt om frit valg af præmier kontra nummerering og stemningen var at det var en god ide med frit valg, hvis forholdene tillader det kunne også give lidt mere snak ryttere imellem.

Der blev igen i år diskuteret private ringridninger, som er et stigende problem og det henstilles til at hvis der afholdes privat ringridning gøres det så man ikke genere de offentlige ringridninger. Det henstilles samtidig til at man ikke udnytter de selvstændige ved også at spørge om præmie til private ringridninger, hvilket gør arbejdet sværere for de andre.

Kjeld Søberg opfordrede foreningerne til at få byen med i afholdelse af ringriderfesten, det har de rigtig god erfaring med i Vedsted.

Der var et ønske om at vi kunne gennemgå kalenderen for at se om der var ledige dage, men da vi ikke havde overblik over de forskellige foreninger, kunne dette ikke lade sig gøre.

Vi forsøger til næste år, at lave en oversigt over de foreningsdatoer vi kender og så kan vi ajourføre under selve generalforsamlingen.

Referent Anette Jessen

Generalforsamling 2009

Referat generalforsamling 3. februar 2009 på Agerskov Kro.

Der mødte 35 frem til generalforsamling, hvilket var rigtig dejligt.

Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev nævnt at det var bog nr. 32 vi skulle til at arbejde med og at vi efter at have forsøgt med ny trykker sidste år atter er vendt tilbage til Als offset, både af hensyn til pris og kvalitet.

Jydskevestkystens kongeridning blev i år afholdt i Augustenborg med Lotte Ellegaard som vinder og børnenes blev afholdt i Agerskov med Line Breum Søberg som vinder. Der blev rettet en tak til begge foreninger for et par rigtig gode arrangementer.

Herefter blev regnskabet gennemgået og begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

Under punkt 3 blev Hans Jørgen Juhl, Andreas Jensen og Anette Jessen genvalgt til bestyrelsen, Carl Chr. Petersen blev genvalgt til suppleant og Vagn Sørensen genvalgt til revisor.

Det blev offentliggjort at JydskeVestkysten kongeridning i år afholdes i samarbejde med OverJerstal Ringriderforening og børnenes i samarbejde med Bylderup Bov.

Det blev foreslået at man kunne få en udenforstående person til at overrække præmierne for at festliggøre det lidt mere, evt. en borgmester.

Der var flere ytringer om at det kunne blive svært at samle præmier ind i år og alle ryttere opfordres til at være taknemmelige for de præmier der tildeles.

Der var flere tanker fremme om bl.a. at inddrage lokalbyerne lidt mere og gøre det mere attraktivt at være sponsor til ringriderarrangementer.

Nogle forsøger sig med at søge diverse fonde om støtte.

Der var en stor opfordring til at de der afholder private ringridninger ikke lader dem falde sammen med offentlige ringridninger.

Alt i alt en god debat, hvor mange synspunkter kom frem

Referent Anette Jessen