Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen den 2 Februar på Agerskov Kro.

  1. Formand Tanja Olesen bød de 65 fremmødte velkommen, hvorefter Kresten Appel blev valgt som ordstyrer.

 

  1. I formandens blev der fortalt hvad bestyrelsen har arbejdet med det sidste år.

Året startede med at få sat Ringriderprogrammet i tryk, og som tidligere år var det en udfordring at få alle annoncer ind, men med fælles hjælp lykkedes dette. Der blev opfordret til, at alle får sendt annoncerne ind til tiden!

I april var bestyrelsen samlet med repræsentanter fra de tre store ringriderforeninger- hvor overskriften var RINGRIDERSPORTENS FREMTID. På dette møde blev der drøftet

Hvad kan vi gøre for ringridersporten

Hvad kan vi gøre for at få flere med

Hvordan sikre vi at ringridersporten bevares.

Resultatet af dette møde blev et fælles brev som blev sendt ud til alle foreninger, hvor der bla. Blev opfordret til, at tage godt imod nye deltagere.

Derudover valgte vi i bestyrelsen, at købe os til, at RINGRIDERPROGRAMMET.DK dukker op som det øverste når brugerne foretager en søgning via Google.dk

 

Inden sæsonstart var vores hjemmeside blevet hacket, hvilket betød vi fik en del arbejde i bestyrelsen, men det samme gjorde vores web-konsulent. Efterfølgende har det virket upåklageligt igen.

 

I juni måned blev begge kongeridninger afviklet sammen med to vilkårlige foreninger.

Jydskevestkystens Kongeridning for børn blev afviklet i Rødekro, hvor 16 børn dystede om de 7 placeringer. Det var en spændende dag og efter en spændende omridning kunne Line Schultz kåres som Ringriderprogrammets børnekonge, Svend Åge Kelstrøm blev kronprins og Jette Kelstrøm Prins.

Den efterfølgende weekend blev Jydskevestkystens Kongeridning for voksne afviklet i Kliplev, hvor 32 konger deltog om de 7 placeringer. Efter en spændende dyst i galgerne kunne vi til slut kåre Rasmus Juhl som Jydskevestkystens Konge, Vivi Christensen som Kronprins og Benny Kohls som Prins.

Fra bestyrelse skal der lyde en stor tak til Rødekro Ringriderforening, samt Kliplev Ringriderforening for at I har gjort det muligt for os i bestyrelsen at afholde de to kongeridninger.

Til information kan der så fortælles at i år bliver Jydskevestkystens børnekongeridning afholdt hos Løjt Ringriderforening og Jydskevestekystens kongeridning for de voksne finder sted hos Toftlund Ringriderforening.

 

I oktober holdt bestyrelsen evalueringsmøde, og da blev der besluttet af fremover bliver alle regninger sendt ud med en betalingsfrist på 14 dage( da vi oplever at en del foreninger ikke betaler) ØNSKET TIL JER er, at I alle vil være med til at få jeres annoncer betalt.

Ligeledes besluttede vi at prøve en ny leverandør til udarbejdelse af ringriderprogrammet, idet vi har fået et billigere tilbud- og leverandøren siger vi ikke vil kunne se forskel på det færdige resultat, så det er vi spændte på.

 

Derudover skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde hver især har gjort i 2015, også en stor tak til alle Jer som levere billeder og resultater ind til hjemmesiden, samt til Laila der tidligere har trykket programmet.

 

Afslutningsvis og på baggrund af den snak vi havde sammen med de tre store foreninger, hvor et af punkterne var- Hvad kan vi gøre for at få flere med, men samtidig holde fast på de ryttere der er- vil jeg gerne :

Opfordre Jer/Bestyrelser/Foreninger, at i overvejer en ekstra gang om en mindre ring skal i til de ordinære 24 gange. Det er nemlig min vurdering, at vi som foreninger på den måde tænker på bredden, da ryttere i toppen nok skal klare også denne udfordring.

 

  1. Kasseren gennemgik årets regnskab, der endte med et underskud på 7.443,21 kr.

Underskuddet skyldes bl.a. at hjemmesiden blev hacket og dette kostede ca. 5000 kr. at få ordnet.

 

Samlet formue pr. 31.12.2015 er på 39.580,11 kr.

 

Der var et spørgsmål om der også havde været underskud i 2014.

 

Ved at vi skifter leverandør af trykning af Ringriderprogrammet kommer vi til at spare penge på tryk, og der skulle ikke gerne ske noget hackerangreb på hjemmesiden igen i år.

 

Formandens beretning og kasserens regnskab blev begge godkendt.

 

  1. På valg til bestyrelsen var Hary Clausen, Tanja Olesen og suppleant Mette Junker. Alle tre ønskede genvalg og dette blev de.

 

  1. Der var ligeledes genvalg af revisor Mogens Andersen.

 

  1. Brug af ride hjelme med eller uden overtræk blev debatteret. Der er endnu ikke lavet en regel der siger at man SKAL bruge ride hjelme når man rider, så det er op til en selv om man bruger dette eller ej. Stemning var at man er reglementeret påklædt når man deltager til ringridning.

 

 

Angående afholdelse af Jydskevestkystens kongeridninger opfordres der til at foreninger byder ind/melde sig- også om det er nogle år ude i fremtiden- det gør det lettere at planlægge fremadrettet.

Emnet blev debatteret da nogle synes det er for dyrt for foreningerne at afholde Kongeridningen for de voksne- det kræver mere præmier til det ordinære ringridning, andre mente at dette måtte være det samme- foreningen fik jo også ekstra penge ind for ridekort når der kom flere ryttere.

Der blev også spurgt om man ikke kunne lave kåringen af vinderne samtidig med afslutningen på det ordinære ringridning i stedet for lige efter omridningen i pausen og evt. fortælle hvor vinderen var konge henne året i forvejen.

At omridningen er i pausen er fint nok mente forsamlingen, men selve kåringen syntes forsamlingen skulle gøres samtidig med kåringen af pladskongen, hvilket er taget til efterretning.

Husk samtidig at tage hatten af ved hurra-råb ved kåring af kongerne ( såvidt det er muligt)

 

Træk og trav blev også debatteret- hvilke erfaringer foreninger havde med dette. En forening overvejede at stoppe det igen, da forældrene ikke kunne acceptere at børn der red i galop fik bedre præmier/placeringer end dem i træk og trav. Det er især et problem hvor forældrene ikke er ryttere..

Andre foreninger har stor succes med træk og trav. De har deres egen ”klasse” med konge i årgangen og præmier, hvilket er en stor succes og børn ved fra år til år i hvilken galge de skal være når de ikke kan galoppere igennem galgen næsten hver gang.

Den person som skal side om ringene er godkendte er FORRIDERNE!

 

Frifelt Ringriderforening fremlagde svarerne på et spørgeskema som de havde haft i forbindelse med deres ringridning sidste år. De ville undersøge hvorvidt rytterne ville deltage i ringridning hvis der ikke var præmier til alle, eller selv medbringe en præmie. Kranse til pladskonge, samt 1 i hver årgang ville bibeholdes også havde de tænkt på at evt lave en lodtrækning blandt de resterende i hver årgang om 3-5 præmier.

Spørgsmål 1 lød som følgende: Vil du deltage i næste års ringringning her i Frifelt, hvis det er gratis at deltage, men tilgengæld ikke får præmie?

 

Spørgsmål 2: Vil du hellere selv medbringe præmie til en værdi af minimum 80 kr., for at få en præmie?

 

Svarene blev som følgende :

23 sagde nej til spg. 1 og ja til spg 2.

11 sagde                             ja til spg. 2

8   sagde ja til spg. 1 og ja til spg 2

14 sagde ja til spg 1 og nej til spg. 2

24 sagde nej til spg.1 og nej til spg 2.

1/3 vil ikke dukke op hvis de ikke får præmie, så der sker ingen ændring pt. i Frifelt

Nogle foreninger bød ind med at man kunne sende en mail rundt til de erhvervsdrivende inden man dukkede personligt op, det hjalp mange gange på præmieindsamlingen ved at gøre dette.

 

Der blev også lige sagt et par ord om af-pålæsningssteder- ”TA’ LORTET” med hjem i stedet for at smide det af på pladsen- det kan give de forskellige foreninger problemer med at finde af-og pålæsningsmuligheder.

Man sidder også på hesten under afslutnings ceremonien- hesten skal ikke være læsset inden tiden!

 

Tilslut under eventuelt spurgte bestyrelsen om de fremmødte var tilfredse med hvordan valget til bestyrelsen foregik.

Der var et forslag oppe omkring dette, om at man skulle lave skriftlig forslag til bestyrelsen, men dette var der ikke stemning for hos de fremmødte, da var stemningen at vi skulle fortsætte som hidtil. Vi blev dog opfordret til at sende en mail ud inden generalforsamlingen med dagsorden og hvem der er på valg, hvilket vil blive taget til efterretning.

 

 

Inden kaffen blev datoer for de forskellige foreninger gennemgået.

Generalforsamlingen blev afsluttet med at formanden sendte en tak til Frifelt Ringriderforening for fremlæggelse af spørgeskemaet, til de fremmødte for god ro og orden, og til foreningen for det gode samarbejde i det forgangne år.