Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling 5. februar 2013 på Agerskov Kro.

Der var mødt 48 frem til generalforsamlingen, og Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

 

I formandens beretning blev det nævnt at der igennem 34 år har været børneringridning i Løjt, og at bestyrelsen synes Karen Olsen gør et stort arbejde for at skabe ringridning for alle børn uanset niveau. Bestyrelsen har i 2012 derfor skænket Løjt Børneringridning en check på 1.000 kr., med ønske om at traditionen i fremtiden vil blive ført videre.

Der var fra bestyrelsen en stor tak til de foreninger der havde afholdt kongeridninger i 2012. Ringriderprogrammets Børnekongeridning blev afholdt i Kliplev med 17 deltagere. Konge blev Claus Jacob Hissel, kronprins Simon Marcussen og prins Jesper Magnussen.

JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne blev afholdt i Bevtoft med 29 deltagende ryttere og som noget nyt kunne alle deltage uanset antal ringe på dagen. Konge blev Hans Nicolaisen, kronprins Jesper Kohls og prins Torben Kaufmann.

Vedsted Ringriderforening afholder den 10. august 2013 Ringriderprogrammets Børnekongeridning, mens JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne bliver afholdt i Bylderup Bov den 1. september. Det bestræbes at kongeridningerne både for børn og voksne bliver afviklet i den store pause.

Der skulle lyde en stor tak til alle ringriderforeningerne, for det store arbejde der bliver gjort. Desuden blev der også rettet en tak til rytterne for at tage hensyn til hinanden rundt om på ringriderpladserne.

 

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille underskud på 433,80 kroner. Årsagen skal findes dels i sponsoratet til Løjt Børneringridning samt den nye hjemmeside bestyrelsen investerede i op til sæsonen 2012.

Der blev rettet følgende kommentarer til formandens beretning og kassererens regnskab:

  • Der blev spurgt til, om de nye regler for JV’s kongeridning var vedtaget, og reglerne vil gælde for afholdelsen fremadrettet. Bestyrelsen begrundende de nye regler med, at deltagerantallet ved JV’s Kongeridninger de seneste år har været nedadgående, og for at sikre afholdelsen har man fokuseret på at få deltagerantallet op.
  • Der blev ytret ønske om, at  der blev strammet op i forhold til rytterne i JV’s galger. Der er nogen deltagere der ikke rider i galgerne, mens der i galgerne er ryttere der ikke deltager. Opfordringen lød på, at galgerne først tages i brug til selve omridningen.
  • Der blev ytret ønske om, at reglerne for JV’s Kongeridning blev ændret, da deltagere kan nøjes med at komme til omridningen og altså ikke deltage i foreningens ringridning. Bestyrelsen slog fast at de blot er behjælpelige med afviklingen.
  • Det blev forslået, at JV’s kongeridning kunne afvikles for sig selv.
  • Der var positive kommentarer til afviklingen af Kongeridninger i pausen, og at afviklingen med de på dagen rette ringstørrelser derfor vil kunne ske problemfrit.

Både formandens beretning og kassererens regnskab blev vedtaget.

 

Under valg til bestyrelsen blev Hans Jørgen Juhl, Anette Jessen og Sanne Petersen genvalgt. Suppleant Karl Chr. Petersen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Tanja Olesen valgt. Der var genvalgt til revisior Vagn Sørensen.

 

Under punktet eventuelt blev følgende emner drøftet:

  • Iver H. Ottosen gav et indblik i den statistik der kan ses på Ringriderprogrammets hjemmeside.
  • Der blev rettet en stor tak til foreninger og ryttere der bidrager med resultater og billeder til hjemmesiden, med et ønske om at der i fremtiden bliver delt endnu flere resultater og billeder fra ringridninger over hele landsdelen.
  • Der blev spurgt til de enkelte foreningers ansvarsforsikring, og der tegnede sig et meget uens billede. Ringriderprogrammets bestyrelse vil kigge på muligheden for at tegne en fælles forsikring, hvor ringriderforeningerne kan være dækket som medlem.
  • Der blev snakket om brugen af ridehjelm og det blev fortalt, at Dansk Rideforbund arbejder på at få en lov igennem med virkning fra 2020, der kræver at alle ryttere uanset alder, disciplin m.m. skal bære ridehjelm for at være forsikrede.
  • Der  lød en opfordring på, at private ringridninger bliver afholdt på datoer, hvor der ikke er offentlige ringridninger.

Til slut rettede formanden en tak til Kresten for at være ordstyrer. Der blev rettet en stor tak til Karl Chr. Petersen for tiden som suppleant, og Tanja Olesen blev budt velkommen som ny suppleant. Formanden takkede for fremmødet og takkede ligeledes bestyrelsen for godt samarbejde.

Listen over datoerne for årets ringridninger blev gennemgået.

 

Referent: Sanne Petersen