Generalforsamling 2024

Referat af generalforsamling i Ringriderprogrammet tirsdag den 6. februar 2024. Der deltog 79 i generalforsamlingen.

1. Velkomst ved formanden

Velkomst ved formanden, som kunne konstatere at der atter var rekord i antal deltagere ved generalforsamlingen.

Lars Appel blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning

Så er der gået endnu 1 år siden, vi sidst var til generalforsamling. Det er dejligt at se så mange foreninger er præsenteret i aften.

Jeg vil gerne på ringriderprogrammets vegne, byde jer alle sammen velkommen til den årlige generalforsamling. Det første jeg vil starte med, er at bede forsamlingen om at rejse sig for de rytterkammerater der er gået bort i 2023 og mindes dem. Ære være deres minde.

Efter generalforsamlingen i bød på at vi skulle have en ny formand, da den tidligere formand fratrådte posten. Hvor jeg blev valgt som ny formand.

Eftergeneralforsamlingen gik vi i gang med at samle materiale til det kommende ringriderprogram. I 2023 besluttede vi igen at foreningerne ikke skulle betale for at have annoncer i med i programmet. Hvilket også betød at vi ikke delte programmer ud, men interesserede kunne købe det. Vi havde igen forudbestilt mindre antal programmer end i 2022, men igen i 2023 blev der solgt mindre end forventet. For2024 er vi ved at finde andre muligheder for mindre udgifter af ringriderprogrammet.

I 2023 var der 61 ringridninger der blev afholdt i løbet af sæsonen fordelt over hele Sønderjylland, hvilket vi må sige at være pænt repræsenteret for den sønderjyske ringridersport. Den første halvdel af sæsonen var det rigtig ringridervejr hvor den sidste halvdel af sæsonen var pænt våd.

I denne sammenhæng vil jeg gerne opfordre jer ryttere til at i ude i jeres lokale foreninger, giver en hjælpende hånd med i forbindelse med afholdelse af ringridning, da der altid er brug for ekstra hænder.

Antallet af ryttere i 2023, har sammenlignet med 2022 været nogenlunde det samme.

Jeg syntes egentligt at selvom vi afholder så mange ringridninger, har vi få uheld og at vi passer godt på hinanden. Store som små.

I samarbejde med Toftlund ringriderforening afholdt vi kongeridning for børn. Hvor kongen blev Christine Schmidt, kronprins Silje Brodersen og prins Mathilde Petersen. Sidste på sæsonen blev der afholdt kongeridning for de voksne i samarbejde med Bylderup Bov ringriderforening, hvor kongen blev Lotte Borchers, kronprins Vivi Christensen og prins Yvonne Appel. Der skal lyde en stor tak til de 2 foreninger for at holde kongeridningen for både børn og voksne.

I denne sammenhæng kan jeg oplyse at kongeridning for børn afholdes i år i Guderup og kongeridning for de voksne afholdes i Tinglev Fælles ringriderforening.

2023 var også året hvo vi stod overfor nye udfordringer, alle foreninger skulle registrere hver deltagende hest. Det må siges at dette forløb over alt forventning. Jeg vil opfordre alle ryttere til at opretholde den gode stemning hvad dette angår og komme til os i bestyrelsen i stedet for at skrive på de sociale medier hvis I oplever problemer eller har spørgsmål vedrørende dette.

Det var desværre også året hvor Karen Olesen stoppede Løjt Vestemark børneringridning efter 45 år. Man må sige at hvis det er en der har gjort et stort stykke arbejde for børnene, så er det Karen. Vi håber og tror at der findes nogen der vil videreføre børneringridning efter Karen.

En stor opfordring skal det lyde til alle forrider. Jeg synes vores sønderjyske ringriderregler skal håndhæves noget mere. Hvor især galoppen skal håndhæves noget mere. Hvor især galoppen skal håndhæves af alle forrider. Det gælder både børn og voksne.

Til alle jer der arrangerer private ringridninger, skal der lyde en opfordring til at der ikke bliver samlet præmier ind og søgt om tilskud. Da det er svært nok for de offentlige ringridninger at samle præmier ind.

Jeg håber vi ses til den kommende ringridersæson.

Jeg vil til slut takke bestyrelsen for vores gode samarbejde. Dette var min beretning om året der gik.

Beretningen blev godkendt.

3. Kasseren gennemgik regnskabet for 2023

Årets regnskab blev gennemgået, og endte med et underskud på 8.964,43 kr. Ringriderprogrammets formue pr. 31.12.2023 var på 67.617,27 kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen

Følgende var på valg

                Anette Jessen                     blev genvalgt

                Sanne Petersen                  blev genvalgt

                Hans Peter Lassen              blev genvalgt

Valg af suppleant

Dorthe Kjeldstrøm Thomsen ønskede ikke genvalg

Ole Olesen blev valgt som suppleant.

5. Valg af revisor

På valg var

                Yvonne Appel                     blev genvalgt.

6. Det fysiske ringriderprograms fremtid

Er behovet for et fysisk program stadig til stede eller er det nok med at man kan se det digitalt?

Dette punkt satte gang i debatten. Der var delte meninger om det var nødvendigt med et fysisk program, nogle mente at det var unødvendigt andre mente at vi skulle bibeholde det fysiske program.

Der blev debatteret forskellige tiltag som vi i Ringriderprogrammet kan i gå i tænkeboksen til at finde en løsning på. De tiltag der blev forslået var

– gå tilbage til at foreningerne skal betale for deres annoncer som før, for at begrænse underskuddet

– foreninger betaler for annoncer og de der interesseret i at købe ringriderprogrammet betaler selv for programmet

– om der skulle udsendes et spørgeskema til alle foreninger om hvor mange fysiske programmer de skulle bruge

– betale for brug af programmet på nettet

– betale for deltagelse i generalforsamlingen, for at dække udgiften til kaffe/kage

– der kom forslag om at alle foreninger skulle betale et fast beløb til ringriderprogrammet, og de der er interesseret i at købe et program, betaler selv for deres programmer, for at minimere underskuddet i foreningen.

Det blev pointeret, at der skal være mere plads til at skrive resultater i programmets dagbogsside.

Disse forslag vil blive drøftet i bestyrelsen inden det fysiske program kommer i trykken.

7. Eventuelt

Sanne startede med gennemgang af datoer for ringridningersæsonen 2024.

Derefter var ordet frit- der kunne debatteres men ikke tages nogle beslutninger.

Debatten startede med en af de punkter formanden havde med i beretningen. Punktet var galop kontra trav, både hos børn og voksne. Hvordan kan reglen med galop håndhæves og hvem skal hjælpe med at den bliver håndhævet?

Der blev debatteret om det var skriveren, forrideren, den forening der arrangerer ringridninger der skulle stå for at reglen blev håndhævet.

 • Skal der være to forrider pr galge for at håndhæve galoppen
 • Er det skriveren der skal bedømme om ringen er taget i trav eller galop
 • Droppe point for skridt, trav og galop, da de der galopperer stadig, kan komme bagest i gruppen
 • Såvel voksne som børn skal tage ringen i galop når man ligger i ”toppen”
 • Sure forældre når ”travbørn” kommer bag dem der galopperer
 • Sværere at finde forrider med alle de ting en forrider skal holde øje med
 • Nemmere at finde hjælpere hvis de ikke skal være ”dommere”
 • Alle i galgen skal være dommere
 • Hjælpe hinanden som rytterkammerater, sige tingene på en pæn måde og tage imod kritik på en ok måde, da dette vil gøre dagen bedre for alle
 • Færre og færre ryttere- passe på børn ikke bliver ”jaget” væk når de traver- det er stadig dem vi skal ”bygge” fremtiden på. Det er de unge og ældre man skal være mere striks hos
 • Ingen problemer/brokker sig ved børneringridning- hvorfor så brok ved alm. ringridning.
 • Voksne skal være i galop- og det er under de 24 gange dette skal håndhæves og ikke først ved omridningen.
 • Håber at der er plads til alle- uanset man ligger i toppen eller bunden- man skal huske fællesskabet.
 •   Skrives ned når ringen tages i trav
 • Snakken kommer på banen igen næste år til generalforsamlingen- foreningerne skal håndhæve reglerne
 • Formænd skal sige i velkomsten at ringen skal tages i galop og alle skal være med til at håndhæve dette.
 • Gammel regel skal findes frem- hvid pæl inden ringen og hvid pæl efter ringen
 • Ryttere i bunden ikke så vigtigt at ringen tages i galop der- det er toppen der skal være i fokus

Påklædningen blev kort nævnt og man skulle huske at være reglementeret påklædt- særligt huske sort jakke når det er kongeridning.

Fint at man rundt i foreningerne lader alle sætte højde ved omridning- ikke kun ved kongeridning.

Rytterfesten fik et klap, da det er et godt initiativ.

Der blev lavet kort reklame omkring den kommende børnekomsammen for alle ringriderbørn den 24. februar i Tinglev

Ordstyreren takkede forsamlingen for god ro og orden, og overlod ordet til formanden, som takkede af for i aften.

Derefter fik forsamlingen kaffe og snakken fortsatte rundt ved bordene.