Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling den 4. februar 2014 på Agerskov Kro

 

1.

Formand Hans Jørgen Juhl bød de 41 fremmødte velkommen, hvorefter Kresten Appel blev valgt som ordstyrer.

 

2.

I formandens beretning blev der sendt en stor tak til Vedsted Ringriderforening, som i 2013 afholdt Børnekongeridning med følgende resultat: Konge Simon Marcussen, kronprins Kasper Møller og prins Oliver Schultz.

Ligeledes lød der en stor tak til Bylderup Bov, som afholdt Jydske Vestkystens Kongeridning for de voksne med følgende resultat: Konge Carina Jessen, kronprins Henrik Clausen og prins Benny Kohls.

 

Børnekongeridning 2014 afholdes den 26. maj i Tinglev, mens Jydske Vestkystens Kongeridning afholdes den 24. august i Sydals.

 

Herefter lød der en stor tak til samtlige ringriderforeninger, for det store arbejde der bliver gjort hvert år. Ligesom alle ryttere også skulle have en stor tak for, at tage hensyn hinanden.

 

I 2014 udkommer Ringriderprogram nr. 37. Det hele startede i Toftlund i 1978, hvor der blev nedsat et udvalg, som senere samme år dannede en bestyrelse.

 

Ringriderprogrammet støttede i 2012 og 2013 Løjt Børneringridning med et beløb pålydende 1.000 kr. Beløbet skal også fremadrettet være med til at fremme børneringridning.

 

3.

Kassereren gennemgik årets regnskab, der endte med et overskud på 1.812,07 kr. Ringriderprogrammet havde pr. 31.12.2013 en formue på 48.077,30 kr.

 

Der blev knyttet følgende kommentarer til formandens beretning og kassererens regnskab:

  • Der blev spurgt til, hvorfor      formanden ikke deltog i Børnekongeridningen.
  • Om der kunne gives flere      penge til de to afholdte kongeridninger, da udgiftsposten til denne er      forholdsvis lav. Fra kassereren blev der oplyst at der ud over      Ringriderprogrammets bidrag til kongeridningerne også er 5.000 kr. fra      Jydske Vestkysten.

 

Både formandens beretning og kassererens regnskab blev vedtaget.

 

4.

På valg til bestyrelsen var Hary Clausen og Karl Egon Jensen. Hary Clausen blev genvalg, mens Karl Egon Jensen ikke ønskede genvalg. I stedet for Karl Egon Jensen blev Tanja Olesen valgt ind i bestyrelsen. Som suppleant blev Mette Beyer Junker valgt.

5.

Der var genvalg til revisor Mogens Andersen.

 

6. Under punktet eventuelt blev følgende drøftet:

  • Hvornår må børn begynde at      ride med, i forhold til den risiko der er ved børn og store heste. Fra      bestyrelsens side kan der ikke tages stilling til nogen minimums alder.      Det er blev dog opfordret til, at hver forening skriver aldersgrænser i      ringriderprogrammet. Det blev ligeledes ytret, at man skal passe på med at      sætte aldersbegrænsninger, for man bliver nød til at tænke på, at det er      fremtidens ryttere. Man kan med fordel have en børnegalge, men det er      vigtigt at det er frivilligt om børnene ønsker at ride der. Der blev ytret      ønske om, at der kom strik op mellem galgerne, således at ponyer/heste      ikke kan stikke af, og løbe over i andre galger.
  • Der blev stillet spørgsmål      til, hvordan man placerer børn der rider i skridt/trav i forhold til de      børneryttere der galoperer. I nogle foreninger har man indført et point      system med 1,2 og 3 point alt efter om man rider skridt, trav eller galop.      Ligeledes er der i andre foreninger blevet dannet en dicideret træk/trav      gruppe, således at disse ryttere ikke er i konkurrence med de øvrige børn      der galoperer. Det blev nævnt, at forældrenes holdning spiller en stor      rolle, og at man bør gøre sine børn klar over placeringerne, hvis de ikke      er i stand til at ride selv/galopere.
  • Der var enighed om, at      beløbene til de vindende ved Programmets Børnekongeridning samt JVs      Kongeridning er passende.
  • Iver Ottosen gennemgik      nogle af de dataer der er tilgængelig på Ringriderprogrammets hjemmeside.
  • Der blev ytret ønske om,      at ringriderforeningerne kunne starte det enkelte ringridning noget før.      Det kan være et problem for ringridere med børn, at ringridningerne      slutter sent. Her blev der gjort op med nogle udfordringer:

–          Det kan være et problem at ændre på starttidspunktet ift. at et ringridning er en del af en byfest.

–          Det kan være et problem at slutte tidligere, hvis der er annonceret et tidspunkt for afholdelsen af kongeomridning.

En mulighed kunne være, at man startede den øvrige omridning når man var klar til det. Dermed kunne man fastholde tidspunktet for kongeomridningen, men stadig bruge tiden fornuftigt.

Der kom forslag til, hvornår man gerne ville være færdig, og den generelle holdning var et sted mellem 17 og 18.

Der kom forslag til, at de yngre ringridere selv kom i bestyrelserne, så kan de sætte tidspunkterne som de ønsker, men det kræver at de ældre ryttere giver afkald på nogle af deres vante ”opgaver”.

Der opfordres til, at der bliver sat ca. tidspunkter i ringriderprogrammet.

 

Afslutning:

Der lød fra bestyrelsen en stor tak til Karl Egon Jensen for 34. års arbejde i bestyrelsen. Samtidig lød der et velkommen til Tanja Olesen og Mette Beyer.

En tak til Iver for indslaget omkring resultaterne på hjemmesiden.

En tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde og tak til alle de fremmødte.

 

 

Referent: Sanne Petersen