Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling 7. februar 2012 på Agerskov Kro.

Der var mødt 36 frem til generalforsamlingen, og Kresten Appel blev valgt til ordstyrer.

I formandens beretning blev det nævnt at bog nr. 34 havde været præget af enkelte fejl, hvilket bestyrelsen og trykkeriet tager ansvaret for, og der bliver arbejdet på, at mindske fejlene i det kommende program.

Der var fra bestyrelsen en stor tak til de foreninger der havde afholdt kongeridninger i 2011. JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne blev afholdt i Gånsager med 20 deltagere og konge blev Carina Jessen, kronprins Heidi Jessen og prins Mary Bonnichsen. Der var 9 mandlige deltager og 11 kvindelige.

Ringriderprogrammets Kongeridning for børn blev afholdt i Lysabild med 14 deltagere og her var der 8 drenge og 6 piger. Konge blev Lasse Thomsen, kronprins Rikke Andresen og prins Kasper Møller.

JydskeVestkystens Kongeridning for de voksne bliver i 2012 afholdt i Bevtoft den 28. maj, mens Kliplev afholder Ringriderprogrammets Børnekongeridning den 10. juni.

Bestyrelsen opfordrede arrangørerne af private ringridninger til ikke at afholde ringridning på dage, hvor der i forvejen er foreninger der afholder ringridninger, for at undgå ryttertab i foreningerne. Bestyrelsen havde modtaget en mail fra Spandet Ringriderforening, om at der ikke længere bliver afholdt ringridning pga. for store økonomiske omkostninger og utaknemmelige ryttere i forbindelse med afholdelsen, dette emne kunne debatteres under punktet eventuelt.

Kassereren fremlagde regnskabet, som sluttede med et lille overskud. Begge dele blev enstemmigt vedtaget.

Der blev spurgt til, om der ikke var nogen renteindtægter fra banken, men det giver Nordea ikke. Anette vil undersøge andre alternativer.

Under valg til bestyrelsen blev både Harry Clausen og Karl Egon Jensen genvalgt. Suppleant Karl Chr. Petersen blev genvalgt og som revisor var der ligeledes genvalg til Mogens Andersen.

Under eventuelt blev der spurgt til om det var muligt at foreningerne selv kunne læse korrektur på ringriderprogrammet.

Størrelsen på præmier blev diskuteret og der var stemning for at man skar ned på beløbsstørrelserne i toppen, og dermed stadig kunne have præmier til alle ryttere.

Problemet med at finde hjælpere blev drøftet, og det blev klart at der i de enkelte foreninger er stor forskel på hvor stor opbakning der er fra byen.

Det blev diskuteret om der ved faneridningen er blevet lagt for meget fokus på påklædning og ensartethed frem for hvordan der bliver redet med fanen.

Der var en opfordring til forriderne om at en rytter skal fratages en ring, hvis hesten ikke er i galop under ringen. Det blev ytret ønske om, at man til Pokalringridning i Hellevad havde to foreninger i samme galge.

Der blev gjort opmærksom på, at der er trådt nye regler i kraft omkring transport af heste.

Der blev spurgt til, hvordan man søger tilskud ved f.eks. Aabenraa Kommune.

Der blev gjort reklame for et IT-program, som er udviklet til at bearbejde resultater fra ringridninger. Hvis der er nogen foreninger der ønsker mere information er man velkommen til at kontakte Anette Jessen, som vil hjælpe foreningerne videre.

Til slut blev listen over de forskellige ringridninger gennemgået og formand Hans Jørgen Juhl sluttede af med at takke for fremmødet og takkede ligeledes bestyrelsen for godt samarbejde.

Referent: Sanne Petersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *